Raad van Toezicht (RvT)

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan dat proactief en integraal toezicht houdt op het bestuur van Van Linschoten Specialisten en op de algemene gang van zaken in de instelling. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn besluitvoering, beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken het belang van de organisatie én de belangen van belanghebbenden behartigt. De Raad van Toezicht adviseert de Raad van Bestuur en fungeert als klankbord en sparringpartner voor de Raad van Bestuur bij bestuurlijk strategische vraagstukken. Tevens vervult de Raad van Toezicht de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur.

Hoe werkt de Raad van Toezicht? 

De Raad van Toezicht laat zich op verschillende manieren informeren. Door de Raad van Bestuur in formele vergaderingen, maar ook tussentijds. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het toezichtkader Raad van Bestuur – Raad van Toezicht.

Samenstelling Raad van Toezicht Van Linschoten Specialisten

Voorzitter Raad van Toezicht R.P.J. van Breemen

Lid Raad van Toezicht G.J.T. van den Bent

PDF Reglement Raad van Toezicht

Raad van Bestuur (RvB)

Over de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) heeft de dagelijkse leiding van de onderneming en is verantwoordelijk voor het beleid.

Stichting KNO ‘t Gooi en Omstreken

De heer dr. M.J. Middelweerd

Stichting KNO Mid-West

De heer dr. G.J. Westerveld

Klokkenluidersregeling

De Klokkenluidersregeling draagt bij aan een zorgvuldige omgang met een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onregelmatigheid of misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van potentiële onregelmatigheden of misstanden die te goeder trouw handelen, bescherming verdienen. Een voorziening voor het melden van vermoedens is een belangrijk instrument voor Van Linschoten Specialisten om zo nodig haar verantwoordelijkheid te nemen en draagt bij aan een interne organisatiecultuur waarin vermoedens veilig gemeld kunnen worden zonder angst voor negatieve gevolgen.

De Van Linschoten Specialisten heeft een aparte klokkenluidersregeling opgenomen in het kwaliteitsmanagementsysteem.

PDF Klokkenluidersregeling

Statuten