Privacyverklaring patiënten Van Linschoten Specialisten

1.   Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring voor patiënten van de Van Linschoten Specialisten (merknaam voor de organisatie van de Van Linschoten Specialisten KNO BV (KvK nummer: 52850331), Stichting KNO het Gooi en Omstreken (KvK nummer: 32100138) en Stichting KNO Mid-West (KvK nummer: 65344979). Inzake het zelfstandig behandelcentrum en de website www.vanlinschotenspecialisten.nl.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Van Linschoten Specialisten door middel van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van de Van Linschoten Specialisten. Deze privacyverklaring beschrijft hoe en waarom we uw Persoonsgegevens verzamelen en met wie we deze gegevens delen, daarnaast beschrijft deze privacyverklaring uw rechten betreffende uw Persoonlijke Gegevens. Onder Persoonsgegevens kunt u verstaan; alle gegevens die u kunnen identificeren of die gebruikt kunnen worden om u te identificeren. Deze privacyverklaring is van toepassing op al uw Persoonsgegevens, inclusief Persoonsgegevens die elektronisch of in gedrukte vorm zijn opgeslagen.

Van Linschoten Specialisten respecteert de privacy van alle patiënten en gebruikers van onze website en onze diensten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de behandelingen van de Van Linschoten Specialisten. U dient zich ervan bewust te zijn dat Van Linschoten Specialisten niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

2.   Gebruik van onze diensten

Op basis van de AVG is Van Linschoten Specialisten verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Onze Functionaris Gegevensbescherming is bekend bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder FG-nummer: FG007248. De contactgegevens van de FG worden beschikbaar gesteld via het algemene nummer van de Van Linschoten Specialisten.

3.   Verwerken van Persoonsgegevens

Het soort Persoonsgegevens die wij verwerken is afhankelijk van de aard van de relatie met Van Linschoten Specialisten KNO B.V. en de toepasselijke wetgeving. Verwerking van uw Persoonsgegevens houdt in dat we uwPersoonsgegevens kunnen vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, openbaar kunnen maken door doorgifte, verspreiding of op een andere wijze beschikbaar kunnen maken, afstemmen of combineren.

Wij verwerken uw algemene persoonsgegevens t.b.v. het tegemoetkomen van uw zorgvraag. Wanneer het uw gezondheid bevordert/waarborgt zullen wij ook uw bijzondere gegevens verwerken. Denk aan een bloedtransfusie verklaring op basis van geloofsovertuiging.

Uw Persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Van Linschoten Specialisten op basis van de wettelijke grondslag van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wij verstrekken uw Persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een behandelovereenkomst tussen u en Stichting KNO Mid-West of Stichting KNO het Gooi en Omstreken. Van Linschoten Specialisten vraagt uw medicatiegegevens op via het Landelijk Schakel Punt. Voor het beschikbaar stellen van uw gegevens heeft u expliciet toestemming moeten geven aan uw apotheek of apotheken.

4.   Identificatieplicht

Wanneer u zich aanmeldt bij Van Linschoten Specialisten voor een behandeling, vragen we u om uw persoonsgegevens te verstrekken, dit zal zijn d.m.v. het vragen naar een BSN-nummer of uw geboortedatum met adres.

Via de zorgverzekeraar of huisarts ontvangen wij uw Persoonsgegevens. Deze gegevens worden opgeslagen in het EPD van de Van Linschoten Specialisten en worden gebruikt om onze behandelingen te kunnen uitvoeren.

Omdat wij ten allen tijden een patiënt moeten kunnen identificeren, vragen wij u om uw geldig ID document en vragen wij u toestemming om een foto van u te maken. Wanneer wij deze foto gemaakt hebben, koppelen we deze aan het patiëntendossier. U heeft het recht om de verleende toestemming in te trekken. Echter is het bij wet verplicht de identiteit van u als patiënt vast te leggen. Als gevolg van die wettelijke identificatieplicht moet u zich kunnen identificeren. U moet op verzoek een geldig identiteitsbewijs zoals rijbewijs, paspoort of ID-kaart kunnen tonen. Wanneer u bezwaar heeft tegen het opnemen van uw foto in uw dossier, zijn wij verplicht om bij elk bezoek uw identiteit vast te stellen. Wij zullen dan bij ieder bezoek om uw ID-bewijs vragen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/identificatieplicht-zorg

5.   Klachten

Wanneer u een klacht of opmerking heeft, staat het u vrij om contact met ons op te nemen hierover. Voor de volledige procedure en hoe u een klacht of opmerking kunt indienen, verwijzen we u naar onze website.

https://vanlinschotenspecialisten.nl/onze-kliniek/klachten-en-geschillenregeling/

6.   Autoriteit Persoonsgegevens

Als u vermoedt dat uw Persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacy klacht indienen. Buiten het te melden bij de Van Linschoten Specialisten, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze nemen iedere klacht in behandeling. De manier waarop ze dat doen verschilt per klacht. U ontvangt altijd een reactie van de AP op uw klacht. Let op: dit heeft alleen betrekking op uw eigen Persoonsgegevens.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient

7.   Recht op inzage medisch dossier

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw Persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Voor de volledige procedure en het aanvraagformulier, verwijzen we u naar onze website:

https://vanlinschotenspecialisten.nl/onze-kliniek/opvragen-medische-gegevens/

Sinds eind 2019 hebben wij het opvragen van uw medisch dossier via een online beveiligde portal mogelijk gemaakt.

7.1.   WGBO Artikel 7:450

  1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de toestemming van de patiënt vereist.
  2. Indien de patiënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan evenwel zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen, alsmede indien de patiënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen.

Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek die toe zien op de naleving van de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) leest dat ouders van een minderjarige patiënt van de leeftijd 12-16 jaar alleen met toestemming van de minderjarige recht op inzage hebben in het dossier na overlijden van de patiënt. Deze moet bij leven schriftelijk vervaardigd worden door de medisch behandelaar van de Van Linschoten Specialisten.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/advies_bewaren_medische_dossiers_en_inzagerecht.pdf

Kind 0 tot 12 jaar: gezagsdrager(s)
Voor de behandeling van een kind dat jonger is dan 12 jaar is de toestemming nodig van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind. Wettelijke vertegenwoordigers zijn
diegenen die het gezag over het kind uitoefenen.

Kind 12 tot en met 15 jaar: kind + gezagsdrager(s)
Voor de behandeling van een kind van 12, 13, 14 of 15 jaar is er toestemming nodig van zowel de gezagsdrager(s) als het kind zelf. Op deze hoofdregel bestaan enkele uitzonderingen. Zie daarvoor paragraaf 4.3 ‘Acute situaties’ en 4.4 weigerende ouder(s) 

Kind 16 of 17 jaar: alleen kind
Voor de behandeling van een kind van 16 of 17 jaar is alleen toestemming nodig van het kind zelf. De 16­ of 17 ­jarige moet dan wel wilsbekwaam zijn ter zake van de behandeling. Dat wil zeggen dat het kind in staat moet zijn om een redelijke afweging te maken van zijn belangen bij de medische behandeling.

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/rechten-minderjarigen.htm

De Van Linschoten Specialisten heeft het recht om op grond van goede zorgverlening of zwaarwegende belangen van andere betrokkenen, een verzoek tot inzage, afschrift of vernietiging te mogen weigeren (denk aan mogelijke klacht/tuchtzaak tegen behandelaar, bij vermoeden huiselijk geweld). Dit geldt ook voor ouders/vertegenwoordigers. Intern zal dus altijd een afweging gemaakt moeten worden. Het is te overwegen om bij verzoeken tot inzage/afschrift van dossiers van overledenen of verzoek tot vernietiging van een dossier een toetsing door behandelend arts te laten doen.

8.   Bewaartermijn

Van Linschoten Specialisten bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Hier staat wettelijk 20 jaar na het sluiten van dossier en bij minderjarigen 20 jaar na het bereiken van de volwassen leeftijd.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/advies_bewaren_medische_dossiers_en_inzagerecht.pdf

9.   Bescherming Persoonsgegevens

We maken gebruik van administratieve, technische en fysieke beveiligingen overeenkomstig de industriestandaard om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking en vernietiging. We beperken de toegang tot uw Persoonsgegevens tot medewerkers en derde partijen die namens ons opereren die een gerechtvaardigde zakelijke noodzaak hebben tot dergelijke toegang.

10.   Cookies

Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

11.   Privacywetgeving en Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over bezochte pagina’s, aantallen bezoekers, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacywetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

12.       Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Van Linschoten Specialisten. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.